නිවන් මග නාම ධර්ම සහ රෑප ධර්ම

නාම ධර්ම සහ රෑප ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close