දාන කථාපිං පුන්‍ය ගංගා කුසල ගංගා ගලන්නාසේ

පුන්‍ය ගංගා කුසල ගංගා ගලන්නාසේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා