භාවනාවසමාධි සමාධි සුවය

සමාධි සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close