ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් කාම රාග රෝගයෙන් නිදහස්විම

කාම රාග රෝගයෙන් නිදහස්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close