දාන කථාපූජා අතීත වර්ථමාන අනාගත ආර්ය මහා සංඝ රත්නය

අතීත වර්ථමාන අනාගත ආර්ය මහා සංඝ රත්නය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා