දාන කථාපිං පිනට අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීම

පිනට අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා