ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මර උගුලෙන් බේරීම

මර උගුලෙන් බේරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා