ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අත්බැව් ලැබීම

අත්බැව් ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා