ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෞකික වචන වලින් උපමා ගැනිම

ලෞකික වචන වලින් උපමා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා