ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අවස්ථා පහක සම්පිංඩනයක්

අවස්ථා පහක සම්පිංඩනයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා