නිවන් මග ඇස රූප චක්ඛු (විඤ්ඤාණ,සම්පස්ස,සම්පස්සජා වේදනා)

ඇස රූප චක්ඛු (විඤ්ඤාණ,සම්පස්ස,සම්පස්සජා වේදනා) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close