නිවන් මග ඉන්ද්‍රිය හය මුල්කරගෙන තිස් පොලක බැදීම

ඉන්ද්‍රිය හය මුල්කරගෙන තිස් පොලක බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා