ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් භූමි පඨක -කිරි යොදයක් වැනි

භූමි පඨක -කිරි යොදයක් වැනි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා