ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අසමතුලිතතාවය සමතුලිත වීම

අසමතුලිතතාවය සමතුලිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා