ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සමතුලිත වීම නිසා දැනෙන සුවය

සමතුලිත වීම නිසා දැනෙන සුවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close