නිවන් මග නිවීම සැනසීම දැනිම

නිවීම සැනසීම දැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා