ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මානසික ක්‍රියාවලිය තෘෂ්ණාව වේ

මානසික ක්‍රියාවලිය තෘෂ්ණාව වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා