ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කය නිසා හදා ගත් හුරු පුරුදු

කය නිසා හදා ගත් හුරු පුරුදු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා