ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ක්‍රියාව ගොඩ නැගීම

ක්‍රියාව ගොඩ නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා