නිවනට අදාල කරුනු චන්දරාගයෙන් මිදීම

චන්දරාගයෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා