දත්තයන් නැති නිසා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා