ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ගැඹුරින් දැකිය යුතු දහම්

ගැඹුරින් දැකිය යුතු දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close