අභිධර්මයචෛතසික වේදනා චෛතසිකයට දැනීම

වේදනා චෛතසිකයට දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close