පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ඥානවන්තයා සහ මෝඩයා

ඥානවන්තයා සහ මෝඩයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close