නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය යථා භූත ඥාන දර්ශනය පහල වීම

යථා භූත ඥාන දර්ශනය පහල වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close