ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් විපරිණාමයට පත්වී වැනසීම

විපරිණාමයට පත්වී වැනසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා