ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වේදනා දැනීම් තුන - දුක්, සැප, උපෙක්ෂා

වේදනා දැනීම් තුන - දුක්, සැප, උපෙක්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා