නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය වට්ට තුනකින් දොලොස් ආකාරයකින්

වට්ට තුනකින් දොලොස් ආකාරයකින් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close