ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම

සිතුවිලි ක්‍රියා වදන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා