ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් දන්නැතිව උනා

දන්නැතිව උනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close