ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් නොදැනුවත්ව කිරීම

නොදැනුවත්ව කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා