ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ගොඩ නගනවා නම් දුගති අත්බැව් ගොඩනගන්නේ නැහැ

ගොඩ නගනවා නම් දුගති අත්බැව් ගොඩනගන්නේ නැහැ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා