ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් හේතු ඵල වශයෙන් නිර්මාණ වීම

හේතු ඵල වශයෙන් නිර්මාණ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close