භාවනාවමෙත් සිත සම මෙත් වැඩීම

සම මෙත් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close