ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මුලාවේ මුලාව

මුලාවේ මුලාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා