ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කරුණා මෛත්‍රී සිසිල

කරුණා මෛත්‍රී සිසිල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close