ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ආර්ය විනයේ මරණය හෝ මරණය සමාන දුක

ආර්ය විනයේ මරණය හෝ මරණය සමාන දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා