නිවන් මගනිවන සද්ධා අධික පුද්ගලයා

සද්ධා අධික පුද්ගලයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close