නිවන් මගනිවන ප්‍රඥා අධික පුද්ගලයා

ප්‍රඥා අධික පුද්ගලයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close