ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් හදාගත්තු මුලා වැඩ

හදාගත්තු මුලා වැඩ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා