ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් විනිවිද දැකීම

විනිවිද දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා