ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් වැරදි නම් හරි එක කුමක්ද

වැරදි නම් හරි එක කුමක්ද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close