ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සම්පත් විනාශ වීම

සම්පත් විනාශ වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා