නිවන් මගරූපස්කන්දය හිතක් හට ගැනීම

හිතක් හට ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close