නිවන් මගරූපස්කන්දය රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ

රූප,වේදනා,සංඥා,සංඛාර,විඤ්ඤාණ,ස්කන්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close