ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ලොව්තුරා බෝධිය

ලොව්තුරා බෝධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා