ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පොරොන්දු ඉටු කිරීම

පොරොන්දු ඉටු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා