පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් උතුමන්ට ගැරහීම

උතුමන්ට ගැරහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා