ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් යමක් කිරීම ලෝක සත්වයාට වැඩද අවැඩද කියා දැකීම

යමක් කිරීම ලෝක සත්වයාට වැඩද අවැඩද කියා දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close