නිවන් මගනිවන ප්‍රිය මනාප වල හරයක් නැති බව

ප්‍රිය මනාප වල හරයක් නැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා